REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO „LIGHTDECOR”

§ 1. Informacje ogólne

Niniejszy dokument stanowi Regulamin sklepu internetowego prowadzonego pod adresem: www.sklep.lightdecor.pl, zwany dalej „Sklep” lub „Sklep internetowy”

Administratorem danych jest LightDecor Ewa Wesołek, os. Na Murawie 10/1, Poznań (61-655), NIP 764-221-09-78, REGON: 301590840, zwany w dalej „Administratorem”.

Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem telefonu pod numerem  61 628 21 86 oraz przez formularz kontaktowy.

Sklep internetowy prowadzi sprzedaż produktów szeroko pojętego oświetlenia za pośrednictwem sieci Internet.

Regulamin jest stworzony na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną

§ 2. Definicje

Terminy użyte w niniejszym dokumencie oznaczają:

Rozporządzenie – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1)

Użytkownik – podmiot, który uzyskał dostęp do usług świadczonych przez LightDecor, na zasadach określonych w regulaminie

Kupujący - podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu; Kupującym może być zarówno podmiot dokonujący zakupu w zakresie prowadzonej działalności, jak i Konsument. Jeśli kupujący jest osobą fizyczną, musi być pełnoletni oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.

Konsument - konsument w rozumieniu ustawy z 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr. 16, poz. 93, z późn. zm.)

Sprzedający – podmiot odpowiedzialny za funkcjonowanie sklepu, zwany również Administratorem

Sklep – sklep internetowy, znajdujący się pod adresem www.sklep.lightdecor.pl 

Rejestracja – procedura zakładania konta

Konto – prowadzony dla Użytkownika przez LightDecor pod unikalną nazwą (login) zbiór zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w sklepie

Towar – rzecz lub usługa będące przedmiotem oferty

§ 3. Oświadczenia

Kupujący oświadcza, iż akceptuje regulamin. Zawarcie umowy następuje z momentem przyjęcia zamówienia na określony towar.

Sprzedający oświadcza, iż sprzedawany towar jest obciążeń prawnych jak i pozbawiony wad fizycznych.

§ 4. Przebieg transakcji

Przyjęcie zamówienia na określony przedmiot przyjmowane są za pośrednictwem sieci Internet. W celu złożenia zamówienia należy zalogować się lub wypełnić formularz zamówienia. Dane przekazane przez Klienta podczas składania zamówienia podlegają ochronie technicznej i organizacyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami i Rozporządzeniem

Kupujący wskazuje Towary, które chce zamówić, następnie podaje dane: imię nazwisko/nazwę, adres zamieszkania/siedziby, adres do doręczeń, adres e-mail, nr telefonu, sposób płatności, sposób dostawy Towarów. Dodatkowo Kupujący podaje niezbędne dane do wystawienia faktury lub rachunku.

W przypadku dokonywania zakupu z poziomu konta użytkownika, podawanie danych z ust. 2 nie jest konieczne. 

Po dokonaniu zakupu przez Kupującego zostaje przesłane potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji pocztą elektroniczną na wskazany adres w formularzu.

W przypadku wykrycia błędów we wprowadzonych przez Kupującego danych, o których mowa w ust. 2, Kupujący może wystąpić o ich korektę, podając dane właściwe. Możliwość ta nie dotyczy zmiany Towarów zamówionych po ich wysyłce do Kupującego

W momencie potwierdzenia przez Kupującego zamówienia na towary sprowadzane lub wykonane na specjalne zamówienie kupującego dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu. Wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umowy reguluje ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zamianami).

§ 5. Zastrzeżenie

Sprzedający zastrzega sobie prawo do żądania zaliczki w wysokości 30% wartości  zamówienia brutto w przypadku zamówienia przez Kupującego towarów sprowadzanych lub wykonywanych na specjalne zamówienie Kupującego. W przypadku zakupienia towarów sprowadzonych na specjalne zamówienie Kupującemu nie przysługuje prawo zwrócenia zakupionego towaru.

§ 6. Dostawa

Realizacja zamówienia Towarów następuje w możliwie najkrótszym terminie, jednak nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia otrzymania przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego. Termin ten liczony jest w przypadku płatności „za pobraniem” od dnia otrzymania potwierdzenia zamówienia, natomiast przy płatności realizowanej w formie przedpłaty – od dnia zaksięgowania należności na koncie Sprzedającego.

W przypadku, gdy Sprzedający nie spełnił swojego obowiązku dostarczenia Towarów w terminie określonym w ustępie poprzedzającym, Kupujący wzywa go do dostarczenia w dodatkowym terminie stosownym do okoliczności. Jeżeli Sprzedający nie dostarczył Towarów w tym dodatkowym terminie, Kupujący ma prawo rozwiązać Umowę.

Zamówienie przez Kupującego towaru, nieznajdującego się aktualnie w magazynie sprzedawcy może opóźnić realizację transakcji, o czym Kupujący zostaje poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

Po rozwiązaniu Umowy w myśl przepisów powyższych Sprzedający bez zbędnej zwłoki dokonuje zwrotu całej kwoty zapłaconej przez Kupującego w ramach Umowy

§ 7. Odbiór towaru

Dostawa zamówionych towarów odbywa się za pośrednictwem firm kurierskich.

Przy odbiorze przesyłki Kupujący ma obowiązek skontrolowania stanu przesyłki, a w przypadku widocznych uszkodzeń, braku elementów przesyłki zgłosił ten fakt doręczycielowi przesyłki, o ile jest to możliwe, przy jej udziale sporządził „Protokół Szkody”. Nieskontrolowanie przesyłki powoduje utratę uprawnień do zgłoszenia uszkodzenia przesyłki w czasie transportu, nie powoduje natomiast utraty uprawnień do zgłoszenia reklamacji.

§ 8. Formy płatności i ceny

Sprzedający umożliwia dokonanie płatności w jednej z poniższych form:

przelewem – należność za towary kupujący przedpłaca na konto Sprzedającego w banku mBank,  numer konta: 15 1140 2004 0000 3202 7130 1720;

za pobraniem – należność za towar uiszczana jest przy odbiorze przesyłki od doręczyciela

Ceny podane na stronie są kwotami brutto, w tym w szczególności obejmującej podatek VAT w obowiązującej stawce.

Podane ceny nie zawierają kosztów przesyłki, które są przedstawiane Kupującemu w trakcie procedury zamawiania.

Faktura VAT zostaje doręczona sprzedającemu w formie papierowej wraz zamówionym towarem.

§ 9. Reklamacje i zwroty

W przypadku reklamacji wadliwy towar należy odesłać do Sprzedającego w oryginalnym kartonie, na koszt własny.

Zgodnie z art. 27 Ustawy o prawach konsumenta w przypadku zawarcia umowy na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, Konsument ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów przesyłki, w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru, zwany w dalej „Zwrot w terminie 14 dni”

Pojęcie konsumenta w ust. 2, należy rozumieć przez pryzmat art. 221 kodeksu cywilnego.

Przy zwrocie w terminie 14 dni, kupujący załącza pisemne oświadczenie o odstąpieniu.

Sprzedający nie ponosi kosztów zwrotu towarów w przypadku skorzystania przez Kupującego z Prawa do odstąpienia od Umowy, co oznacza, że w takim przypadku Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru Sprzedającemu.

W przypadku odesłania towaru niekompletnego lub w nieoryginalnym kartonie Sprzedający może odmówić przyjęcia reklamacji i zastrzega sobie prawo odesłania reklamowanego towaru do Kupującego na jego koszt.

§ 10. Ochrona danych osobowych

Sprzedający oświadcza, że dochowuje należytej staranności przy ochronie danych osobowych Użytkownika, Kupującego niebędącego użytkownikiem, na zasadach i zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).

Sprzedający równocześnie oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a szczególności zabezpiecza w należyty sposób przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

Podanie w toku procedury zamówienia towaru jest dobrowolne, kupujący podaje swoje dane osobowe w zakresie wymaganym przez Sprzedającego.

Dane uzyskane będą przetwarzane przez Sprzedającego w celu:

zrealizowania umowy lub czynności zmierzających do jej zawarcia

rozliczenia płatności za zamówiony towar

dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za złożone zamówienia

Przetwarzanie danych osobowych Kupującego/ Użytkownika odbywa się przez:

Okres niezbędny do realizacji umowy sprzedaży, a także rozliczenia płatności i dochodzenia roszczeń

W przypadku przetwarzania na podstawie zgody, dane osobowe przetwarzane są do momentu cofnięcia zgody, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

W każdym czasie Kupujący może zobowiązać Sprzedającego, poprzez przesłanie stosownego zapytania, w tym również e-mailem, do udzielenia informacji o stanie przetwarzanych danych osobowych dotyczących jego osoby.

Kupującemu przysługuje również prawo do żądania usunięcia, uzupełnienia lub zmiany danych osobowych przetwarzanych przez Sprzedającego.

Szczegółowe informacje dla Użytkowników dot. przetwarzania danych osobowych, w tym celów, podstaw przetwarzania ze wskazaniem przepisów prawa, okresów przetwarzania oraz przysługujących im praw zostają każdorazowo przekazywane Użytkownikom w momencie zbierania od nich danych osobowych.

§ 11. Postanowienia końcowe

Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.06.2018 r.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do krótkotrwałych przerw technicznych w dostępie do Sklepu, spowodowanych konserwacją bądź aktualizacją danych na serwerze.

W przypadku sporu wynikającego z realizacji umowy zawartej miedzy Stronami, zobowiązują się do podjęcia polubownego rozwiązania sporu.

Informacje o zmianie treści Regulaminu są zamieszczane niezwłocznie na stronach Sklepu.

Zmiany obowiązujące od dnia ich publikacji na stronie Sklepu nie mają mocy wstecznej 

Moje ulubione produkty.

Żadne ulubione produkty nie zostały jeszcze dodane.